Načítavanie...

DOMOV

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov počas návštevy našej webovej lokality

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

Prevádzkovateľ internetovej stránky

Ľubomír Dopiriak

Oravská 7597/8, Prešov, 080 01 Slovenská republika

IČO: 43556396

DIČ: 1048042721

IČO: 43556396

Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad meno, adresa, mailová adresa, údaje o účte alebo váš dátum narodenia.

Ak používate webovú lokalitu výlučne na informatívne účely, čiže ak sa na nej nezaregistrujete ani nám iným spôsobom neposkytnete informácie, získavame údaje o používaní zaznamenávané webovou analytickou službou Google Analytics, ktorú používame. Právnym základom je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR. Viac informácií osobitne so zreteľom na vaše práva nájdete v bode Používanie služby Google Analytics.

Okrem výlučne informatívneho používania našej webovej Iokality ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť a na účely, na ktoré nám dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje.

V rámci vašej návštevy našej internetovej stránky a využitia kontaktného formulára od vás budú získané tieto osobné údaje:

Vaše meno, Váš e-mail

Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané:

Získanie a spracovanie osobných údajov slúži výlučne na nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky) s cieľom poskytnutia požadovaných informácií a zodpovedania otázok zo strany dotknutej osoby (t.j. vami). V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.

Právny základ spracovania:

(článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený zaškrtnutím políčka pri tlačidle Odoslať.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich spracovávania, najneskôr v lehote 60 dní, prípadne do zrušenia udelenia súhlasu.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva: prístup k vaším osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov.

Právo na prístup k údajom:

Máte právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Právo na opravu:

Máte právo, aby vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o vás, môžete nás požiadať o ich nápravu.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Máte právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.

Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov:

Môžete využiť právo vziať alebo preniesť vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.

Právo odvolať súhlas:

Ak sa spracovanie osobných údajov riadi výhradne článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo využitie iného práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu ldopiriak@gmail.com alebo poštou na adresu Oravská 7597/8, Prešov, 080 01 Slovenská republika.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Pokiaľ ide o vyhodnocovanie osobných údajov o vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU